pneuservis

STK a EK

Príprava vozidla na STK a EK.

Vaše vozidlo pripravíme na Technickú a Emisnú kontrolu. Následne Vám vieme tieto kontroly aj sprostredkovať za ich bežné ceny.

Lehoty technických kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. (externý odkaz na www.zbierka.sk) v znení neskorších predpisov.
Lehota 4 – 2 – 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.

© PNEUFOL 2010 - 2022 | Pneuservis PNEUFOL s. r. o. | Design by Cityprint